• Reserves
  • Pagament
  • Activitat

Reserves

Totes les reserves de Montsec Activa tant de kayak, Aqua Bus, senderisme, s’han de realitzar de forma telemàtica a través del formulari de reserves que hi ha a la pàgina web http://reserves.montsecactiva.com/ . No s’admetran reserves via telefònica.

Per formalitzar la reserva, es te que efectuar el pagament del 50% de l’activitat.

Així mateix, es poden formular els dubtes que es considerin pertinents a través del formulari de contacte que hi ha a la pàgina web https://montsecactiva.com/contacta/ o via correu electrònic a: info@montsecactiva.com.

Per formalitzar la reserva s’ha de efectuar l’abonament del 50% del cost de l’activitat. El 50% restant s’efectuarà el mateix dia de l’activitat.

Pagament

El pagament s’efectuarà abonant el 50% del preu total, al moment de fer la reserva. La resta del pagament del 50%, s’efectuarà d’aquestes 2 formes:

  • En metàl·lic a la nostra base nàutica el mateix dia de la realització de l’activitat
  • Amb targeta a les nostres oficines al Carrer La Font 11, Àger. L’horari de oficina es de 9h a 13h i de 16h a

El client podrà desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret al retorn de la totalitat o una part de les quantitats abonades a Montsec Activa Sport & Aventura SL que corresponguin conforme a les condicions que a continuació s’indiquen:

  • Devolució del 100% de l’import de l’import abonat si el desistiment es produeix 4 dies avants de la data de començament de l’activitat.
  • Devolució del 50% de l’import abonat si el desistiment es produeix entre 3 o 2 dies avants de la data de començament de l’activitat.
  • En cas que el desistiment es produeixi quan quedin menys de 48h de la data de començament de l’activitat, l’import a retornar quedarà a criteri de l’empresa.
  • En el cas de desistiments parcials, s’aplicaran aquestes condicions a la part de les

reserves cancel·lades.

Montsec Activa Sport & Aventura SL podrà així mateix cancel·lar la activitat per causes de força major anormals i imprevisibles, com per exemple, per meteorologia adversa que posi en perill el desenvolupament de l’activitat. El client tindrà dret al canvi de data o al retorn íntegre de les quantitats abonades.

En cas de produir-se la cancel·lació de l’activitat per el retard del client, aquest no tindrà dret a la devolució de les quantitats abonades. En aquest cas tindrà dret a canviar la data de realització de l’activitat sempre que, el dia escollit hi hagin places disponibles.

Activitat

Montsec Activa es reserva el dret d’anular l’activitat per motius meteorològics, de seguretat o tècnics. Si aquestes circumstàncies son previsibles, l’empresa ho comunicarà al client a través del correu electrònic.

També es reserva el dret de canviar part dels itineraris en el cas de que les condicions fluvials o de seguretat dels camins ho requereixin.

És d’obligat compliment el saber nadar i l’ús de l’armilla mentre s’estigui fent l’ús del kayak.

El lloguer es realitzarà amb o sense guia i es respectarà en tot moment el medi ambient i totes les instruccions que s’indiquin prèviament.

No es permet l’ús del kayak sota els efectes de l’alcohol, narcòtics o altres. L’empresa no tindrà cap responsabilitat civil, administrativa o penal per l’incompliment de l’indicat.

El client es compromet expressament a pagar a Montsec Activa l’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de l’ús indegut, infraccions i tot tipus de normes que siguin dirigides contra l’objecte llogat.

Exceptuant el lloguer lliure de kayaks i Canoes, totes les altres activitats queden lligades a un horari. Per tant si el client no pogués arribar a l’hora establerta i indicada a la reserva, Montsec Activa es reserva el dret d’anul·lació o canvi d’activitat.

Montsec Activa no es fa responsable del desperfectes o pèrdua d’objectes personals dels clients: càmeres, mòbils, roba…

El participant es dóna per adonat de les possibles dificultats de l’activitat i petites complicacions que puguin sorgir, ja que és un esport d’aventura i com a tal pot tenir un petit risc. Tot i això en les nostres explicacions prèvies a l’activitat explicarem com solucionar i anticipar-se als problemes.

El participant es fa responsable del material cedit per l’empresa i accepta l’abonament del import de l’objecte en cas de any o pèrdua. Aquest pagament el podrà fer:

  • Amb targeta – carrer La Font 11, Àger
  • En efectiu

Montsec Activa proporcionarà un pot o bossa estanca per portar els elements que es imprescindible que no es mullin (documentació, mòbil, càmeres etc.). Montsec Activa no es fa responsable d’aquests elements si no estan a la bossa o pot estanc o aquest esta mal tancat.

Els menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització o estar acompanyats per una persona responsable.

El compromís de Montsec Activa comença amb l’activitat contractada, amb la qual cosa és responsabilitat del client el seu transport fins les instal·lacions o fins el lloc d’inici de l’activitat, en el seu cas. El contracte i la responsabilitat de Montsec Activa afecten exclusivament al treball directe dels seus tècnics i a l’organització de l’activitat.

Al preu dels programes i activitats està inclosa l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. Els serveis de lloguer de material i equipament solt que no suposi la contractació de una de les nostres activitats, no compten amb la cobertura de l’assegurança de l’assistència. La informació completa sobre les condicions i cobertures de les assegurances està a disposició dels clients i s’enviarà al qui la sol·liciti.

En cas de divergència o litigi entre les parts d’aquest contracte, aquestes es sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de Lleida.

Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa, la totalitat de les presents Condicions Generals. En el cas que una persona inscrigui a una altra, assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals.