Termes i condicions

 • Reserves
 • Pagament
 • Activitat
 • Normes de seguretat de prevenció i contingència del COVID 19

Reserves

Totes les reserves de Montsec Activa tant de kayak, Aqua Bus, senderisme, etc. s’han de realitzar de forma telemàtica a través del formulari de reserves que hi ha a la pàgina web http://reserves.montsecactiva.com/ . No s’admetran reserves via telefònica.
Així mateix, es poden formular els dubtes que es considerin pertinents a través del formulari de contacte que hi ha a la pàgina web https://montsecactiva.com/contacta/ o via correu electrònic a: info@montsecactiva.com.

Pagament

El pagament s’efectuarà abonant el 50% o el 100% del preu total, al moment de fer la reserva.

La resta del pagament del 50%, s’efectuarà d’aquestes 2 formes:

 • En metàl·lic a la nostra base nàutica el mateix dia de la realització de l’activitat
 • Amb targeta a les nostres oficines al Carrer La Font 11, Àger. L’horari de oficina es de 9h a 13h i de 17h a 20h.

A la Base Nàutica el pagament te que ser en efectiu, ja que no disposem de cobertura telefònica

El client podrà desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret al retorn de la totalitat o una part de les quantitats abonades a Montsec Activa Sport & Aventura SL que corresponguin conforme a les condicions que a continuació s’indiquen:

 • Devolució del 100% de l’import de l’import abonat si el desistiment es produeix 4 dies abans de la data de començament de l’activitat.
 • Devolució del 50% de l’import abonat si el desistiment es produeix entre 3 o 2 dies abans de la data de començament de l’activitat.
 • En cas que el desistiment es produeixi quan quedin menys de 48h de la data de començament de l’activitat, l’import a retornar quedarà a criteri de l’empresa.
 • En el cas de desistiments parcials, s’aplicaran aquestes condicions a la part de les reserves cancel·lades.

Montsec Activa Sport & Aventura SL podrà així mateix cancel·lar la activitat per causes de força major anormals i imprevisibles, com per exemple, per meteorologia adversa que posi en perill el desenvolupament de l’activitat. El client tindrà dret al canvi de data o al retorn íntegre de les quantitats abonades.

En cas de produir-se la cancel·lació de l’activitat per el retard del client, aquest no tindrà dret a la devolució de les quantitats abonades. En aquest cas tindrà dret a canviar la data de realització de l’activitat sempre que, el dia escollit hi hagin places disponibles.

Activitat

Montsec Activa es reserva el dret d’anular l’activitat per motius meteorològics, de seguretat o tècnics. Si aquestes circumstàncies son previsibles, l’empresa ho comunicarà al client a través del correu electrònic.

També es reserva el dret de canviar part dels itineraris en el cas de que les condicions fluvials o de seguretat dels camins ho requereixin.

És d’obligat compliment el saber nadar i l’ús de l’armilla mentre s’estigui fent l’ús del kayak.

El lloguer es realitzarà amb o sense guia i es respectarà en tot moment el medi ambient i totes les instruccions que s’indiquin prèviament.

No es permet l’ús del kayak sota els efectes de l’alcohol, narcòtics o altres. L’empresa no tindrà cap responsabilitat civil, administrativa o penal per l’incompliment de l’indicat.

El client es compromet expressament a pagar a Montsec Activa l’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de l’ús indegut, infraccions i tot tipus de normes que siguin dirigides contra l’objecte llogat.

Totes les activitats queden lligades a un horari. Per tant si el client no pogués arribar a l’hora establerta i indicada a la reserva, Montsec Activa es reserva el dret d’anul·lació o canvi d’activitat.

Horaris:

  1. Kayak Light                             9:30h
  2. Mot-rebei Kayak (lloguer)   Entrega de kayaks de 10h a 11h
  3. Senderisme del congost        10:15h
  4. Senderisme la Pertusa           9h
  5. Senderisme Aragó                  9h
  6. Kayak Trek Congost               9:30h
  7. Kayak Trek Pertusa                9:30h
  8. Kayak Trek Aragó                   9:30h
  9. Aqua Bus Mont-rebei            10:15h i 17:30h
  10. Aqua Bus Finestres                16h

Montsec Activa no es fa responsable del desperfectes o pèrdua d’objectes personals dels clients: càmeres, mòbils, roba…

El participant es dóna per adonat de les possibles dificultats de l’activitat i petites complicacions que puguin sorgir, ja que és un esport d’aventura i com a tal pot tenir un petit risc. Tot i això en les nostres explicacions prèvies a l’activitat explicarem com solucionar i anticipar-se als problemes.

El participant es fa responsable del material cedit per l’empresa i accepta l’abonament del import de l’objecte en cas de any o pèrdua. Aquest pagament el podrà fer:

 • Amb targeta – carrer La Font 11, Àger
 • En efectiu

Montsec Activa proporcionarà un pot o bossa estanca per portar els elements que es imprescindible que no es mullin (documentació, mòbil, càmeres etc.). Montsec Activa no es fa responsable d’aquests elements si no estan a la bossa o pot estanc o aquest esta mal tancat.

Els menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització o estar acompanyats per una persona responsable.

El compromís de Montsec Activa comença amb l’activitat contractada, amb la qual cosa és responsabilitat del client el seu transport fins les instal·lacions o fins el lloc d’inici de l’activitat, en el seu cas. El contracte i la responsabilitat de Montsec Activa afecten exclusivament al treball directe dels seus tècnics i a l’organització de l’activitat.

Al preu dels programes i activitats està inclosa l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. Els serveis de lloguer de material i equipament solt que no suposi la contractació de una de les nostres activitats, no compten amb la cobertura de l’assegurança de l’assistència. La informació completa sobre les condicions i cobertures de les assegurances està a disposició dels clients i s’enviarà al qui la sol·liciti.
En cas de divergència o litigi entre les parts d’aquest contracte, aquestes es sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de Lleida.

Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa, la totalitat de les presents Condicions Generals. En el cas que una persona inscrigui a una altra, assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals.

Normes de seguretat de prevenció i contingència del COVID 19

El client es compromet a seguir les normes de seguretat de prevenció del COVID19 marcat per Montsec Activa i l’administració. El no seguiment d’aquestes normes per part del client pot posar en risc a la resta de clients i els treballadors de l’empresa

Es client està obligat a seguir les indicacions dels empleats de Montsec Activa, per prevenir la contaminació per COVID 19

Montsec Activa pot cancel·lar l’activitat en cas de que el client no compleixi les normes de seguretat de prevenció del COPVID 19. En aquest cas el client no tindrà dret a la devolució de qualsevol pagament abonat amb antelació

Normes

El client ha de portar els elements de protecció essencials de seguretat del COVID 19

 • Mascareta
 • Guants

En el cas de que el client no porti aquests elements. Montsec Activa els proporcionarà, assumint el client el cost (8€ per persona)

Tots els elements de protecció utilitzats i deixalles generades, son considerats com material contaminat i tenen que ser llençats a contenidors i deixalles habilitats. QUALSEVOL PERSONA QUE NO DEPOSITE AQUESTOS ELEMENTS EN CONTENIDORS, ESTÀ ATENTANT A LA SEGURETAT DELS DEMÈS.

Montsec Activa farà un test de temperatura dels clients. En el cas de que algun client presenti febre, no podrà seguir amb l’activitat i tindrà que evacuar la zona de la Base Nàutica. En aquest cas, el client podrà canviar la reserva per altre data (sempre que hi hagi disponibilitat) o demanar l’import de la reserva.

En la zona de recepció i arribada, els clients tindran que anar amb mascareta, mantenint una distància de 2m. Es procurarà la distància entre grups de clients.

La recepció i pagament es farà a la recepció, i no mes s’aproximarà una persona per grup de reserva, respectant la fila i mantenint la distància de seguretat amb els altres clients.

La recollida de material es farà de forma individual. La resta de clients guardaran una fila amb la separació de seguretat. En el cas de nens, podran ser acompanyats per una persona adulta.

En el embarcament dels kayaks es guardarà una fila amb la separació de seguretat i se seguirà les indicacions dels monitors

Els kayaks dobles o familiars podran ser ocupats sense mascareta per unitats familiars. En el cas que no sigui així, estan obligats a fer l’activitat amb mascareta. En el cas de que no es pugui mantenir la distància de seguretat entre kayaks, serà obligatori l’ús de mascareta

Els transports amb vaixell es faran amb mascareta. Desprès de cada transport, Montsec Activa farà una desinfecció dels vaixells.

Els senderistes tindran que anar amb guants quan tinguin que agafar-se a materials de recolzament (cordes, cables, baranes d’escales i passarel·les, etc) que estan instal·lats en els camins

En la zona de recepció hi haurà productes de neteja perquè el client pugui netejar-se les mans en qualsevol moment

AVENTURA SEGURA

Tots el material necessari per fer l’activitat, s’entregarà al client complint els protocols de neteja I desinfecció oficials. Montsec Activa porta un registre diari des protocols aplicats.

Montsec Activa utilitza productes de desinfecció compatibles amb el respecte del Medi Ambient i estan homologats per l’administració

Montsec Activa realitza la neteja i desinfecció de tot el material i recursos, d’acord amb les normes marcades per l’administració

Montsec Activa aplica les normes de Prevenció de Riscos Laborals d’acord al nostre Pla de Contingència del COVID 19